Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener.

Om uw privacy te waarborgen zal ik:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Alleen bij calamiteiten (bijvoorbeeld langdurige ziekte of overlijden) waardoor ik zelf geen contact met u kan opnemen, krijgt een collega toegang tot gegevens zodat waarneming door deze collega mogelijk wordt. Ook deze collega heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Om intercollegiale toetsing mogelijk te maken. Hierbij worden gegevens geanonimiseerd en uw persoonsgegevens niet aan collega’s bekend gemaakt.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. Na deze termijn worden ze vernietigd.

De zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

 Notities bij telefonisch contact of contact per email

Als u telefonisch contact met mij opneemt voor meer informatie over wat ik voor u kan betekenen dan maak ik wat korte aantekeningen van dat gesprek. Daaronder zitten persoonsgegevens als uw naam en eventueel telefoonnummer of emailadres. Als hieruit geen verder contact voortvloeit worden deze gegevens maximaal een jaar bewaard en daarna vernietigd. Als u contact met mij opneemt ga ik er van uit dat u hier geen bezwaar tegen heeft. Heeft u hiertegen wel bezwaar dan kunt u dat kenbaar maken en zal ik ze direct vernietigen.

Als u per mail contact met mij opneemt bewaar ik uw mail ook maximaal een jaar als er geen verder contact uit voortvloeit. Heeft u hier bezwaar tegen dan kunt u dat kenbaar maken en verwijder ik de mail direct.